Haberleşme Kabloları

İZADA

Haberleşme Kabloları

  • PDV & PDV – K
  • VBV & VBV-K
  • HBH & HBH-K
  • VBAPV & VBAPV-K
  • HBAPH & HBAPH-K
  • J-YY…Lg
  • J-HH…Lg
  • J-Y(St)Y…Lg
  • KPD-PAP